► Jesteś studentem lub absolwentem zagranicznej uczelni? Wiesz, że dzięki temu Twoje CV może być w Polsce konkurencyjne, chcesz się dalej rozwijać i zaplanować swoją karierę przy wsparciu ekspertów ze świata biznesu, którzy mają wpływ gospodarkę w Polsce?

►  Przed Tobą rozpoczęcie pracy i chcesz zdobyć pierwsze kwalifikacje zawodowe?

►  Chcesz do CV wpisać znaczące dla pracodawców umiejętności?

►  Interesuje Cię, jak wygląda polski rynek pracy i czego oczekują pracodawcy? 

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedziałeś/-aś TAK, to świetnie!
Program Go4Poland - Wybierz Polskę! jest dla Ciebie!

 

Go4Poland to Program prowadzony przez Fundację GPW, który od 2015 r. pomaga polskim studentom i absolwentom zagranicznych szkół wyższych w rozwinięciu kariery i zdobyciu kompetencji zawodowych w Polsce! W ciągu 8 lat trwania Programu mogliśmy zaoferować wsparcie przeszło 900 osób!

Go4Poland to platforma, która łączy osoby wchodzące na rynek pracy i przedstawicieli biznesu w naszym kraju – pracodawców, czyli Partnerów Programu.

DZIAŁANIA W PROGRAMIE

działania programu

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?

W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni
z całego 
świata, w tym polscy studenci wywodzący się z Polonii. Kandydaci muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM?

Partnerami Programu mogą być przedsiębiorstwa
w tym 
spółki giełdowe działające w Polsce      oraz jednostki administracji publicznej.

STRONA
GO4POLAND.PL

Jest to platforma kontaktu, wymiany informacji
i budowania relacji 
pomiędzy 
studentami a pracodawcami oraz wymiany 
myśli między mentorami a Laureatami.

 

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

  • Program i społeczność, która pomoże ci rozwinąć karierę zawodową.
  • Mentoring, co najmniej 5 godzin wsparcia w postaci indywidualnej rozmowy z Mentorem.
  • Letnia Szkoła,  7 dni warsztatów z najwyższej klasy ekspertami i praktykami, mającymi obecnie wpływ 
    na największe zmiany i wydarzenia gospodarcze.
  • Płatne staże/praktyki zawodowe w kluczowych polskich przedsiębiorstwach.
  • Wiedza i praktyczne narzędzia, które są kluczowe w wielu obszarach kariery zawodowej.
  • Energia do działania, spotkania z osobami o podobnych doświadczeniach i cenne kontakty zawodowe.
  • Wiedza o bieżących możliwościach i realiach rozwoju kariery w Polsce.

PROGRAM GO4POLAND OD 2015 ROKU WPŁYWA NA ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ
POLSKICH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW ZAGRANICZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH

 

HARMONOGRAM IX EDYCJI PROGRAMU GO4POLAND

harmonogram V edycji programu

KRAJE LAUREATÓW

kraje laureatów

UCZELNIE LAUREATÓW

University of Birmingham, London School of Economics and Political Science, University of Glasgow, Northumbria University, University College of London, Coventry University, University of Sheffield, University of Leeds, University of Leicester, University of Bristol, University of Edinburgh, Durham University, University of Aberdeen, University of Warwick, University od Strathclyde, Glasgow Caledonian University, King’s College London, University of Lincoln, Universita Bocconi, HEC Paris, University of Southern Denmark, VIA university collage, Copenhagen Business School, Aalborg University, University of Stavanger, Maastricht University, University of Leiden, City univeristy of Hong Kong, Abu Dhabi University, New York University, University of Texas at Austin


KIERUNKI LAUREATÓW

International Business, Computer Science, Mathematics with Business Management, Law, Finance, Statistics, Accountancy, Financial Risk Management, Electrical & Electronic Engineering, Economics, Bioprocessing of New Medicines, International Business Management, Advertising & Business, International Relations and Politics, Mechanical Engineering, Mathematics and Statistics, Medical Sciences, Sociology and Social and Economic History, Psychology, Software Engineering, Economics, Mathematics and Sociology, Economics&Psychology, Chemistry, Mathematics, Operational Research, Statistics, Economics, Philosophy, Politics and Economics, International Management, Politics, International Studies and Quantitative Methods, Politics and International Studies, Engineering, Electronic Engineering, Management with Finance, International Business with German, Law with Business, International Business, Competition Law, Political Economy, Criminology & Social Policy, Banking and Finance, Psychology with Forensic Psychology, Economics & Finance, Fashion and Luxury Management, International Economics and Management, Strategic Management, Management , European Social & Political Studies, Product Development and Innovation, Value Chain Management, Business Administration and Service Management, Finance and Strategic Management, International Sales and Marketing, Marketing Management, Economics and Business Administration, Petroleum Engineering, Economics and Business Economics, Econometrics and Operations Research, Work and Organizational Psychology, LLM Law,

w liczbach
 
 

FAQ - dowiedz się więcej o Programie Go4Poland:

 

1.  Co to jest Program Go4Poland i do kogo jest kierowany?

Jest to projekt prowadzony przez Fundację GPW, kierowany do polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni wyższych, osób będących na wymianie studenckiej za granicą, (wymogiem jest studiowanie poza Polską przez min. połowę roku akademickiego) oraz stypendystów Programu im. Gen. Wł. Andersa. Osoba, która spełnia powyższe wymogi, zostaje wybrana do udziału w Programie
i staje się Laureatem. Warunkiem bezwzględnym uzyskania statusu Laureata jest posiadanie obywatelstwa polskiego bądź Karty Polaka oraz ukończone nie więcej niż 26 lat.

 

2.  Czy Program Go4Poland pomaga zdobyć kompetencje zawodowe?

Celem Go4Poland jest zachęcenie do budowania kariery w polskich firmach, instytucjach oraz jednostkach administracji publicznej. Projekt ma również pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji o kierunku, w którym chcą się rozwijać. Staże, praktyki, warsztaty i darmowe szkolenia oferowane w ramach Programu pomagają zdobyć pierwsze kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 

3. W jaki sposób można wziąć udział w Programie Go4Poland?

Osoby zainteresowane udziałem w Programie rejestrują się poprzez portal www.go4poland.pl.

 

4. Czy udział w Programie Go4Poland jest płatny?

Nie, osoby zainteresowane udziałem w Programie nie ponoszą opłat w związku z rejestracją. Kandydaci, którzy zostaną pomyślnie zakwalifikowani do udziału w projekcie (Laureaci), nie ponoszą również opłat w związku z udziałem w jakichkolwiek wydarzeniach odbywających się w ramach Programu (staże/praktyki, warsztaty, Program Mentorski, Letnia Szkoła, Konferencja).

 

5.  Kim jest Laureat Programu?

To osoba, która wyraża chęć udziału w Programie Go4Poland, zarejestruje się na portalu www.go4poland.pl i przejdzie pozytywną ocenę kwalifikacyjną. Wybór Laureatów dokonywany jest na podstawie merytorycznej analizy zgłoszeń wszystkich kandydatów, którzy złożyli aplikację. Analiza dokonywana jest przez Fundację GPW. Uwaga: uzyskanie statusu Laureata nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Stażysty. Wszyscy Stażyści są wybierani bezpośrednio przez Partnerów. Oddzielna rekrutacja dotyczy również Letniej Szkoły Go4Poland oraz Konferencji.

 

6.  Kim jest Partner Programu?

To firma, spółka, instytucja, organizacja pozarządowa bądź jednostka administracji publicznej, która na podstawie umowy zawartej z Fundacją GPW wspiera Program poprzez zaoferowanie: staży/praktyk, warsztatów uczestnikom Go4Poland, bądź świadczy inne usługi wspierające Program.

 

7.  Kto może wziąć udział w stażach/praktykach organizowanych przez Partnerów Programu?

O staż/praktyki oferowane przez Partnerów, może ubiegać się każdy Laureat Programu w trakcie dedykowanej rejestracji, odbywającej się na stronie www.go4poland.pl. Laureat może aplikować jednocześnie na dowolną liczbę staży/praktyk (rozumianych jako darmowe szkolenia), które go zainteresują. Wybór Stażysty pozostaje w pełnym zakresie Partnera na podstawie otrzymanych za pośrednictwem portalu zgłoszeń.

 

8.  Ile trwa pojedynczy staż/praktyki oferowane przez Partnerów Programu?

Staż/praktyki nie mogą trwać krócej niż miesiąc, chyba że strony - Partner i Stażysta - ustalą inaczej. Miejscem odbywania staży dla Laureatów jest wskazana przez Partnera jednostka i lokalizacja.

 

9.  Czy Laureat otrzymuje wynagrodzenie za udział w stażach/praktykach oferowanych przez Partnerów Programu?

Tak, w ramach Programu oferowane są płatne staże i praktyki. Każdemu Laureatowi odbywającemu staż przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określone w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w danym roku, wypłacane na podstawie umowy podpisanej między Partnerem a Stażystą. W przypadku stażu nieodpłatnego, informacja taka znajduje się w ofercie stażowej.

 

10.  Czym są Warsztaty odbywające się w ramach Programu Go4Poland i czy różnią się od staży/praktyk?

Warsztaty obok praktyk/staży są kolejnym elementem Programu Go4Poland. Warsztaty są spotkaniami dla Laureatów Programu organizowanymi przez Fundację GPW oraz Partnerów.

 

11. W jaki sposób można wziąć udział w Warsztatach?

Informacje o Warsztatach są przesyłane do Laureatów drogą mailową i są ogłaszane na portalu www.go4poland.pl. Rejestracja na Warsztaty również odbywa się poprzez portal. Każdy Laureat może dokonać zapisu w określonym terminie, tj. w czasie trwania rejestracji na Warsztaty do dowolnej liczby Partnerów.

 

12.  Czym jest Program Mentorski Programu Go4Poland?

Jest to program odbywający się w ramach projektu Go4Poland oferujący mentoring. Polega na udzieleniu indywidualnego wsparcia w formie: spotkań na żywo, komunikacji na odległość, wymiany maili (min. 5 godzin) pomiędzy Mentorem (doświadczonym ekspertem/menedżerem reprezentującym Partnera Programu), a wybranym przez niego Laureatem Programu (Mentee), który zgłasza chęć udziału w mentoringu.

 

13.  W jaki sposób można wziąć udział w Programie Mentorskim?

W trakcie rejestracji do Programu Go4Poland każdy ma możliwość zaznaczenia, czy w ramach uczestnictwa w projekcie jest zainteresowany mentoringiem. Po wyrażeniu chęci udziału w Programie Mentorskim kandydat jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytania. Mentorzy danej edycji otrzymają listę Laureatów zgłaszających chęć udziału w mentoringu. Następnie Mentorzy wyłaniają swoich Mentee.

Laureaci mają możliwość aplikowania do dowolnej liczby Mentorów. Natomiast w każdej edycji Programu Laureat może wziąć udział w Programie Mentorskim tylko raz (u jednego Mentora). Oznacza to, że po otrzymaniu oferty wsparcia mentorskiego i zaakceptowaniu jej, zgłoszenia Laureata do innych Mentorów nie będą rozpatrywane.

 

14.  Co to jest Konferencja Go4Poland i kto może wziąć w niej udział?

Jest to wydarzenie organizowane przez Fundację GPW, które wieńczy daną edycję programu Go4Poland. Głównymi tematami Konferencji są zagadnienia ekonomiczne i polityczne, związane bezpośrednio z pozycją Polski na arenie międzynarodowej oraz perspektywą rozwoju naszego kraju. Ważnym celem konferencji jest promocja Polski jako atrakcyjnego miejsca do budowania kariery zawodowej. W Konferencji uczestniczą liderzy polskiej sceny biznesowej oraz politycznej, przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Informacje o bieżącej edycji Konferencji są umieszczane na portalu www.go4poland.pl. Aktywnymi uczestnikami Konferencji są Laureaci i Partnerzy Programu.

 

15.  Co to jest Letnia Szkoła Go4Poland i kto może wziąć w niej udział?

To stacjonarne warsztaty, prelekcje i spotkania odbywające się w Polsce, w których bierze udział 25 Laureatów Programu wyłonionych w dedykowanej rekrutacji. Odbywa się ona poprzez portal www.go4poland.pl.


GPW FUNDACJA GPW

GPW