O Programie

 

 

Go4Poland – Wybierz Polskę!

 

Go4Poland – Wybierz Polskę! to poszukiwanie talentów do pracy w Polsce oraz zapewnienie efektywnej współpracy środowiska biznesowego ze studentami. Program zapewnia przekazywanie wiedzy praktycznej poprzez staże, które są podstawowym elementem w poszerzaniu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz płynne przechodzenie z rynku edukacji na rynek pracy. Go4Poland – Wybierz Polskę! jest platformą kontaktu, wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy studentami a środowiskiem biznesowym.

Organizatorem Programu jest Fundacja GPW, której jednym z fundatorów jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W zakresie realizacji założeń Programu, Fundacja GPW współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesu i administracji jak i z inicjatywami studenckimi – studentami, kołami i stowarzyszeniami, które swoimi działaniami promują ideę powrotu do Polski i budowania kariery w polskich firmach i jednostkach administracji publicznej.

Uczestnicy Programu

Partnerami Programu mogą być firmy oferujące miejsca stażowe, w tym jednostki administracji publicznej oraz spółki giełdowe. Z Programem współpracują studenci, organizacje działające zagranicą, a także oddolne inicjatywy studenckie.

W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym polscy studenci wywodzący się z Polonii, przy czym osoby takie muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym. 

Staże

Program Go4Poland-Wybierz Polskę! jest platformą umożliwiającą kontakt polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni z firmami i jednostkami oferującymi płatne staże. Minimalne miesięczne wynagrodzenie stażysty nie powinno być niższe niż 2500 zł brutto miesięcznie.

Kandydaci

Kandydaci zgłaszający swój udział w Programie muszą być polskimi studentami lub polskimi absolwentami zagranicznej uczelni wyższej posiadającej uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz mieć nie więcej niż 26 lat.

Wybór kandydatów dokonywany jest na zasadzie merytorycznej analizy zgłoszeń.

Dla osób wybranych ubiegających się o staż realizowane będą warsztaty, których organizatorami będą Partnerzy biorący udział w Programie. Terminy i forma warsztatów ustalane będą bezpośrednio z przedstawicielami Partnerów. W czasie warsztatów, Partner - potencjalny pracodawca będzie miał możliwość oceny kandydatów pod kątem potrzeb firmy. Wobec aplikujących kandydatów, Partner może niezależnie od Zasad Programu stosować własne, wewnętrzne procedury rekrutacji, bowiem finalny wybór Stażysty/ów spośród grupy kandydatów oraz decyzja o nawiązaniu współpracy pozostaje po stronie Partnera - organizatora warsztatów.

Współpraca międzynarodowa

Go4Poland - Wybierz Polskę! obejmuje zasięgiem cały świat i zapewnia dotarcie z informacją do tysięcy polskich studentów za granicą. W realizację Programu zaangażowane są organizacje polonijne, stowarzyszenia polskich studentów oraz przedstawiciele biznesu.

Korzyści dla firm i podmiotów współpracujących w ramach Programu
  • Kreowanie wizerunku firmy lub instytucji odpowiedzialnej za przyszłość młodego pokolenia i rozwój Polski.

  • Nawiązywanie relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym.

  • Podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy.

  • Praktyczna realizacja zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i możliwość jej raportowania zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania zintegrowanego (GRI).

Korzyści dla polskich studentów/absolwentów zagranicznych uczelni
  • Zdobycie wiedzy praktycznej, wykraczającej poza program zajęć na studiach.

  • Lepsze przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako przyszłego pracownika.

  • Możliwość powrotu do Polski i realizowania aspiracji zawodowych w ojczyźnie.