O nas

PZU jest jedną z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy obecni w 5 krajach, a w Polsce cieszymy się zaufaniem ok. 16 mln klientów ubezpieczeniowych. Tworzymy kulturę organizacyjną, która wspiera innowacje i współpracę między różnymi obszarami biznesowymi. Dzięki skali i różnorodności naszej organizacji jesteśmy wyjątkowym pracodawcą dla profesjonalistów z różnym doświadczeniem zawodowym i różnymi kompetencjami.


Dlaczego warto

Podczas praktyk w PZU wykorzystasz swoją wiedzę w konkretnych zadaniach, zyskasz cenne umiejętności pod okiem doświadczonego mentora, poznasz ekspertów, którzy wyznaczają kierunki naszej branży i otrzymasz rynkowe wynagrodzenie. A wszystko zgodnie z ideą work-life balance, która jest dla nas bardzo ważna.

 

 


Kogo szukamy

Do udziału w praktykach zapraszamy studentów co najmniej II roku studiów oraz absolwentów do roku po ich ukończeniu. W każdym ogłoszeniu znajdziesz dokładne informacje o zakresie zadań oraz poszukiwanych kompetencjach i preferowanych kierunkach studiów. 


Kariera i rozwój

Wielu naszych praktykantów i stażystów wiąże się z PZU na dłużej i zostaje specjalistami w wybranych obszarach biznesowych. Jako nasi pracownicy mogą liczyć na dostęp do nowoczesnych formy szkoleń i różnorodnych programów rozwojowych. Jako pracodawca zachęcamy do brania odpowiedzialności za swój rozwój, aktywnego dzielenia się wiedzą, jak również wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce poprzez poszukiwanie nowych sposobów działania. Wspieramy liczne awanse i rekrutacje wewnętrzne.


Administrator danych osobowych

Informacja Administratora danych osobowych dla Kandydata aplikującego do programu Go4oland- Wybierz Polskę 
 
[Administratorzy]
Administratorami danych osobowych są Spółki PZU SA, PZU Życie SA, Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na niżej wskazane adresy siedzib administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratorów Inspektorami Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej. 
[Przetwarzanie danych]
Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 
 
Wyłonienia kandydatów do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora danych w ramach programu "Go4Poland - Wybierz Polskę- podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora danych -uzasadniony interes Administratora danych polega na sponsorowaniu programu "Go4Poland - Wybierz Polskę w celu wyłonienia kandydatów do celów rekrutacyjnych Administratora danych.
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego Administratora danych– podstawą prawną przetwarzania jest: w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach (przepisy prawa pracy); oraz zgoda na przetwarzanie w tym celu przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza dane wskazane w art. 221 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym danych 
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
[Okres przechowywania danych]
W przypadku udziału w procesie rekrutacyjnym do programu "Go4Poland - Wybierz Polskę, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na platformie programu "Go4Poland - Wybierz Polskę przez okres 5lat  do momentu  wniesienia sprzeciwu.. 
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Sprzeciw można wnieść e-mailem na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki InspektoremOchrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
[Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektorów Ochrony Danych]

PZU SA  administrator: PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843  Warszawa

IOD: PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843  Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl

PZU Życie SA  PZU Życie SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843  Warszawa

IOD: PZU Życie SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843  Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl

 


NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Marcin Waliszewski

Marcin Waliszewski

Erasmus University

Michał Ryba

Michał Ryba

Wirtschaftsuniversität Wien

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE